058. TEXTOS DE OTROS PUEBLOS (7)

151. En Confrides.

“Confrides, tapen el cul en figues”. (Recogido por Bertrán Calvo, Vicent – “Els pobles de la Marina parlen els uns dels altres)

152. Castell de Guadalest (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

153. Castell de Guadalest (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

154. Benimantell

“Benimantell, el que té la dona la vol per ad [sic.] ell”. (Recogido por Bertrán Calvo, Vicent – “Els pobles de la Marina parlen els uns dels altres)

155. Benimantell

“Benimantell, tots llauren a parell”. Sanchis Guarner, Manuel – Els pobles valencians parlen els uns dels altres)

156. Benimantell

“Benimantell, cadascú per a ell”. Sanchis Guarner, Manuel – Els pobles valencians parlen els uns dels altres)

157. Vall d´Ebo (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

158. Vall d´Ebo (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

159. Vall de Laguar (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

160. Fontilles (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

161. Vall de Gallinera (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

162. Vall de Gallinera (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

163. Planes (Martí Gadea)


(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

164. Planes (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

165. Planes (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

166. Planes (Martí Gadea)


(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

167. Planes (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

168. Catamarruch

“Catamarruc i Planes i Margalida, Beniarrés i l’Orxa vaja un eixida!”. (Recogido por Sanchis Guarner, Manuel – “Locucions tópiques valencianes”)

169. Almudaina (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

170. Benasau (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

171. Benasau (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

172. Martí Gadea – Ensisám de totes herbes, 1891

173. Benasau

“En Penaila està la glòria, en Ares el primer cel, en Benesau purgatori i en Benilloba l’infern”. (Recogido por Parés i Puntas, 1999)

174. Ares (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

175. Tárbena

“De Tàrbena, no la vullc, de Benissa no dic res; quan aplegue al Coll de Rates, la qua agarre, meua és”. (Recogido por Parés i Puntas, 1999)
(Fa referència a la cacera de la perdiu)

176. Tárbena

“En Tàrbena, sobrassades; Benidorm, peixcaters; el cordellet, en Altea; i en Bolulla, carboners”. (Recogido por Parés i Puntas, 1999)
Otra variante:

«En Tàrbena, sobrassades; Benidorm, peixcaters; el cordellet, en Altea; i en Callosa, espardenyers”. (Recogido por Parés i Puntas, 1999)

177. Bolulla. Martí Gadea – Ensisám de totes herbes, 1891

178. Fira de Cocentaina (Martí Gadea)

(Martí Gadea – Tipos, modìsmes i còses rares i curioses de la tèrra del gè, 1906)

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *